نرم افزار دورآزمون برای برگزاری آزمونهای عملی و تستی آنلاین

قیمت : رایگان

افزودن به سبد خرید

کوپن آزمون عملی آنلاین Microsoft Windows 11

قیمت : 12,000 تومان

افزودن به سبد خرید

کوپن آزمون عملی آنلاین Microsoft Access 2021

قیمت : 12,000 تومان

افزودن به سبد خرید

کوپن آزمون عملی آنلاین Microsoft PowerPoint 2021

قیمت : 12,000 تومان

افزودن به سبد خرید

کوپن آزمون عملی آنلاین IE&Outlook 2021

قیمت : 12,000 تومان

افزودن به سبد خرید

کوپن آزمون عملی آنلاین Microsoft Excel 2021

قیمت : 12,000 تومان

افزودن به سبد خرید

کوپن آزمون عملی آنلاین Microsoft Word 2021

قیمت : 12,000 تومان

افزودن به سبد خرید

کوپن آزمون تستی مفاهیم فناوری اطلاعات و ارتباطات 2021

قیمت : 12,000 تومان

افزودن به سبد خرید

مرکز آزمون عادی دورآزمون ParsExam Test Center

قیمت : 100,000 تومان

افزودن به سبد خرید

مرکز آزمون حرفه ای دورآزمون ParsExam Professional Test Center

قیمت : 1,000,000 تومان

افزودن به سبد خرید

مدرک 7 مهارت ICDL از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

قیمت : 780,000 تومان

افزودن به سبد خرید

مدرک تک مهارت ICDL از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

قیمت : 150,000 تومان

افزودن به سبد خرید

کوپن آزمون تستی مفاهیم فناوری اطلاعات و ارتباطات 2019

قیمت : 12,000 تومان

افزودن به سبد خرید

کوپن آزمون عملی آنلاین Microsoft Word 2019

قیمت : 12,000 تومان

افزودن به سبد خرید

کوپن آزمون عملی آنلاین Microsoft Excel 2019

قیمت : 12,000 تومان

افزودن به سبد خرید

کوپن آزمون عملی آنلاین IE&Outlook 2019

قیمت : 12,000 تومان

افزودن به سبد خرید